Jak zostać notariuszem?

Notariusz to prawnik, który tworzy akty prawa, ale także świadczy usługi prawnicze. Chcąc uzyskać uprawnienia do wykonywania zwodu notariusza należy ukończyć studia prawnicze. Podczas studiów nie ma możliwości wyboru specjalizacji, dlatego też już po uzyskaniu tytułu magistra można podjąć decyzję o dalszej ścieżce zawodowej.

Po pierwsze, aby zostać notariuszem kandydat jest zobowiązany zdać egzamin na aplikację notarialną. Po drugie, po jej odbyciu zdać egzamin zawodowy, a następnie odbyć obowiązkową asesurę. Kandydaci, którzy chcą dostać się na aplikację notarialną są zobowiązani posiadać obywatelstwo polskie, korzystać z pełni praw obywatelskich i cywilnych. Kandydat na notariusza powinien cieszyć się nieskazitelnym charakterem. Obowiązkiem jest ukończenie studiów prawniczych i uzyskanie tytułu magistra. Aby uzyskać zgodę na przystąpienie do egzaminu na aplikację kandydat musi złożyć wniosek o dopuszczenie do egzaminu wstępnego, kwestionariusz osobowy, życiorys, odpis dyplomu poświadczającego ukończenie studiów, informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, dowód uiszczenia opłaty wstępnej oraz trzy zdjęcia. Egzamin na aplikację notarialną to test pisemny sprawdzający wiedzę kandydatów z zakresu prawa rodzinnego, cywilnego, opiekuńczego, prawa gospodarczego, prawa pracy, prawa konstytucyjnego i prawa Unii Europejskiej. Aplikacja kończy się wraz z pozytywnym zdaniem egzaminu. Następnie przyszłych notariuszy czeka egzamin notarialny, który składa się z trzech części. Pierwszego dnia aplikanci rozwiązują test. Drugiego dnia opracowują projekt aktu notarialnego i opinię prawną. Trzeciego dnia również pracują nad kolejnym projektem aktu notarialnego. Gdy kandydaci uzyskają pozytywny wynik egzaminu notarialnego muszą odbyć asesurę notarialną, czyli obowiązkowy staż zawodowy trwający minimum dwa lata. Podczas stażu przyszły notariusz pozostaje pod opieką notariusza prowadzącego kancelarię. Staż ma za zadanie przygotować asesora do samodzielnej pracy i objęcia stanowiska w wybranej przez Ministra Sprawiedliwości kancelarii.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *