Miesiąc: Listopad 2017

  • Syndyk i jego obowiązki

    Syndyk to pełnomocnik sądu oraz w jego imieniu ma pod swoją opieką majątek osoby prywatnej lub firmy, która według orzeczenia sądu została postawiona w stan upadłości. Syndyk sprawuje nadzór nad majątkiem. Przeprowadza on także prawidłowe postępowanie likwidujące aktywa upadłego dłużnika. Ponadto ustala listę wierzycieli oraz przygotowuje podział uzyskanej sumy pomiędzy wierzycieli. W momencie ogłoszenia upadłości firmy syndyk jest zobowiązany do… Continue reading "Syndyk i jego obowiązki"

  • Ozusowanie umów zlecenie w latach 2011-2016

    Umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną. Co to oznacza dla pracownika? Podczas zawierania, rozwiązywania umowy oraz rozstrzygania wszelkich sporów mają zastosowanie tutaj przepisy Kodeksu Cywilnego. Przez umowę zlecenie rozumie się wykonanie określonej czynności prawnej dla innego podmiotu na określonych warunkach zawartych w umowie. Między umową o pracę a umową o dzieło występują niewielkie różnice, ale bardzo znaczące. Według prawa zleceniobiorca nie… Continue reading "Ozusowanie umów zlecenie w latach 2011-2016"